Algemene informatie

De medezeggenschapsraad regelt de inspraak van ouders, leerlingen en personeel op onze school. Deze inspraak ligt vast in de Wet Medezeggenschap voor Scholen. De raad is bevoegd alle aangelegenheden betreffende de school te bespreken.
In deze raad hebben twaalf leden zitting. Zes leden worden gekozen door het personeel, drie leden door de leerlingen en drie leden door hun ouders/verzorgers. Bij te weinig kandidaten bij de leerlingen, mogen de ouders de plaatsen innemen (en andersom).
De raad vergadert ongeveer zeven maal per jaar. De vergaderingen zijn openbaar en ouders/leerlingen en personeelsleden zijn bij de bijeenkomsten hartelijk welkom als toehoorder.

Vergaderschema

* Vergaderschema MR Personeel

 • 2 november 2021
 • 7 december 2021
 • 18 januari 2022
 • 8 maart 2022
 • 19 april 2022
 • 31 mei 2022
 • 12 juli 2022

* Vergaderschema MR-totaal

 • 29 september 2021
 • 23 november 2021
 • 1 februari 2022
 • 5 april 2022
 • 14 juni 2022
 • 12 juli 2022

Leden MR

In de MR zijn gekozen: 

voor de geleding onderwijzend personeel:

- de heer W. Van Greevenbroek (voorzitter)
- mevrouw E. Frenzel
- de heer R. Frings
- de heer K. Slapak
- mevrouw P. Smeets
- de heer E. Tillie

voor de geleding ouders:
- mevrouw R. Slegers
- de heer M. de Vaan
- de heer C. Pijl

voor de geleding leerlingen:
- Lisa van Ophoven
- Charlotte Vaasen
- Roderick Vaasen

De MR is te bereiken onder mr@sintjan-lvo.nl of via de administratie van Sint-Jan. Brieven gericht aan de secretaris van de MR of aan één of meerdere geledingen van de MR worden door de administratie doorgegeven aan de geadresseerde.