Kernwaarden

Onderwijsvisie

Onze leerlingen zijn voornamelijk afkomstig uit Parkstad en de landelijke omgeving daaromheen. Voor het Sint-Janscollege ontstaat hierdoor een onderwijskundige opdracht omdat de regio bekend staat als sociaaleconomisch minder sterk en in het onderwijs een taalachterstand geconstateerd wordt.

Dat betekent voor ons onderwijs dat we extra inzetten op taalontwikkeling, algemene kennis, kunst en cultuur en internationalisering. Doel van deze activiteiten is de talenten van onze leerlingen zo maximaal mogelijk te ontwikkelen. Daarbij trekken we gezamenlijk op met ouders en leerlingen. Ouderbetrokkenheid en een goede relatie tussen personeel en de leerlingen zijn cruciaal om de gewenste resultaten te behalen.

TweeTalig Onderwijs

Het Sint-Janscollege biedt sinds 2010 tweetalig onderwijs (TTO) aan op de vwo-afdeling (atheneum én gymnasium). Een belangrijk argument hiervoor is dat mensen uit verschillende landen steeds meer met elkaar te maken hebben. Mede door de snelle ontwikkeling van de informatie- en  communicatietechnologie is het steeds eenvoudiger voor mensen over de hele wereld om met elkaar in contact te komen. Engels is daarbij veruit de belangrijkste voertaal.


Om mee te kunnen doen in deze wereld, is het handig om de Engelse taal goed te beheersen en over interculturele vaardigheden te beschikken. Tweetalig onderwijs is een uitstekende voorbereiding op deze veranderende wereld. Daarnaast biedt TTO een (nog) betere aansluiting met het vervolgonderwijs op de universiteiten en hogescholen, waar Engels steeds meer de voertaal is.

Masterclasses

Voor bovenbouwleerlingen worden er jaarlijks verschillende masterclasses aangeboden. Het ging daarbij elke keer over onderwerpen die in de gewone lessen niet echt aan de orde komen. Leerlingen kiezen zelf of en voor welke masterclass ze inschrijven. Een masterclass is een samenhangende reeks van zes bijeenkomsten van elk een uur. De bijeenkomsten zijn na schooltijd. Er is daarbij gekozen woensdagmiddag van 16.00 tot 17.00 uur. Er werd dan samen gesproken over het onderwerp. Dat samen spreken kan allerlei vormen aannemen, zoals hoorcolleges, werkcolleges, workshops en ontmoetingen met gastsprekers. Allerlei werkvormen kwamen zo aan de orde. Dat betekende dat de groep relatief klein moet zijn. Er kunnen dan ook maar ongeveer twintig leerlingen per class deelnemen.

Ook voor leerlingen van groep 8 bieden we masterclasses aan. Tijdens deze masterclasses volgen de leerlingen uit groep 8 wiskunde en/of Engels op Sint-Jan. Dit biedt leerlingen uit groep 8 die een extra uitdaging zoeken de mogelijkheid om zich te verdiepen in wiskunde of Engels en alvast kennis te maken met het voortgezet onderwijs. Meer informatie over deze masterclasses voor leerlingen uit groep 8 kunnen ouders van basisschoolleerlingen krijgen via de leerkracht van hun kind.

 

Gymnasium

Sint-Jan biedt sinds 1957 officieel gymnasium aan. Het belangrijkste verschil tussen atheneum en gymnasium vormen de vakken Grieks en Latijn, de klassieke talen. In de eerste drie jaar volgt de leerling beide vakken. Om een gymnasiumdiploma te halen, dienen gymnasiasten eindexamen te doen in een van deze twee klassieke talen.
Het gymnasium is voor mensen die uitgedaagd willen worden. De klassieke talen blijken veel doorzettingsvermogen, concentratie, nauwkeurigheid en inzet te vragen. Dit heeft allerlei voordelen: het bestuderen van de klassieke talen helpt de leerling bij andere talen, zoals Engels, Frans en Duits; de Nederlandse taal wordt verdiept en begrijpend lezen versterkt; de vaardigheden die hij opdoet, helpen zelfs bij een exact vak als wiskunde; de antieke cultuur helpt bij het lezen van moderne literatuur en bij het waarderen van beeldende kunst. De klassieken verruimen dus de blik. Niet voor niets wordt het gymnasium beschouwd als het hoogst haalbare diploma.
Combinatie TTO
Het gymnasium wordt op Sint-Jan alleen aangeboden in combinatie met TweeTalig-Onderwijs. Deze combinatie is natuurlijk de perfecte uitdaging voor leerlingen die meer kunnen en willen. Het TTO legt de nadruk op de praktische toepassing van taal, het gymnasium concentreert zich meer op de diepere structuur ervan. De internationale kijk van het TTO wordt verrijkt door de oorsprong van de westerse cultuur bij de Grieken en Romeinen te belichten.

Keuzewerktijd (KWT)

Sinds het schooljaar 2019-2020 is het Sint-Janscollege op alle jaarlagen gestart met KWT. KWT staat voor KeuzeWerkTijd waarbij leerlingen, naast de verplichte lessen, zelf bepalen welke uren KWT er wekelijks gevolgd worden. Hierbij hebben de leerlingen de keuze uit een aantal KWT-vormen die gericht zijn op het bijwerken van achterstanden, verdieping of de mogelijkheid bieden om, onder toezicht, huiswerk te maken.

Concreet wil dit zeggen dat er in het rooster uren zijn vrijgemaakt voor KWT. De leerlingen krijgen minder klassikaal les en in ruil hiervoor moeten de leerlingen tot aan de herfstvakantie minimaal een uur in de week naar een KWT-uur gaan, maar ze mogen er ook voor kiezen om meerdere uren te gaan. Na de herfstvakantie zullen de behaalde resultaten van de leerling bepalend worden of een leerling KWT moet volgen en zo ja, hoeveel uur per week. Het staat leerlingen altijd vrij om, op vrijwillige basis en zo lang er plekken beschikbaar zijn, in te schrijven voor een bepaald KWT-uur.

Versterkt Engels

Voor de leerlingen van havo is er in de brugklas de mogelijkheid om te kiezen voor versterkt Engels. Bij versterkt Engels volgen de leerlingen niet drie maar vijf lessen Engels in de week om zo meer diepgang te bereiken wat betreft het vak Engels (het is dus geen bijles). Een van deze uren wordt gegeven door een native speaker. Op deze manier willen we de havoleerlingen (nog) beter voorbereiden op een studie in het hbo. Versterkt Engels wordt (naar keuze) in de derde klas afgesloten met een Anglia examen.