DSC 0369 Bewerkt 2

Absentie- en ziekmelden

Absentie- en ziekmelding


Een leerling die door omstandigheden de lessen op een of meerdere dagen niet kan volgen, dient door een van zijn ouders of verzorgers afgemeld te worden. Dit kan ‘s morgens tussen 08.00 uur en 08.30 uur telefonisch bij de administratie via 045-5218666 of schriftelijk en ondertekend bij de coördinator.
Een ziekmelding dient elke dag herhaald te worden zolang de ziekte duurt, waarbij we extra aandacht vragen voor dagelijks ziekmelden tijdens proefwerken, schoolexamens en eindexamens.

Wanneer u voor uw zoon/dochter verlof wilt aanvragen, dan dient u dit, bij voorkeur, minimaal drie werkdagen vooraf te doen door middel van het invullen van het absentieformulier. Dit formulier dient ingeleverd te worden door uw zoon/dochter in het zorglokaal (B033). Het absentieformulier dient u ook te gebruiken voor verlofverzoeken die betrekking hebben op medische behandelingen bij tandartsen, orthodontisten, huisartsen, ziekenhuisbezoek etc.

Het is mogelijk dat de coördinator van de betreffende afdeling na een afmelding contact met u opneemt over deze afmelding. Dit ter controle van mogelijk ongeoorloofd verzuim. 

DSC 0369 Bewerkt 2