Werkwijze onderwijs op afstand

Naar aanleiding van de volledige lockdown die door de overheid is aangekondigd op 14 december 2020, en die ingaat op woensdag 16 december 2021, waarbij de scholen voor voortgezet onderwijs in Nederland worden gesloten voor niet-examenkandidaten en er alleen nog maar afstandsonderwijs aan deze groepen gegeven kan worden, zullen we hier op Sint-Jan op de volgende wijze mee omgaan. Voor alle duidelijkheid de examenkandidaten komen allen naar school en volgen de lessen volgens het normale lesrooster.

 • Met ingang van maandag 4 januari 2021 zullen alle lessen aan niet-examenkandidaten digitaal via Teams worden aangeboden aan alle leerlingen van Sint-Jan overeenkomstig het rooster in Somtoday. Hierbij wordt de les door de docent op afstand gegeven waarbij minimaal de microfoon aan staat en, bij aantekeningen en/of uitwerkingen, het bureaublad gedeeld wordt.Het staat docenten vrij om ook de webcam aan te zetten tijdens deze lessen.
 • De bijlessen rekenen gaan door op afstand. De bijlessen taal komen de eerste twee lesweken van januari te vervallen.
 • De KWT-lessen in de onderbouw komen te vervallen.
 • De KWT-lessen voor de bovenbouw zullen doorgang vinden op school maar deze zijn alleen toegankelijk voor examenleerlingen die tijdens deze lockdown naar school komen om onderwijs te volgen.
 • De uitnodiging voor de Teams-vergaderingen zijn voor de leerlingen terug te vinden in de Outlook-agenda van hun schoolaccount. Als het goed is, heeft iedere docent deze uitnodigingen al eerder dit schooljaar aangemaakt in verband met leerlingen die de les van thuis uit volgden, bijvoorbeeld vanwege een quarantaine.
 • Leerlingen zijn aanwezig in de les en zijn verplicht om een webcam aan te hebben zodat hun aanwezigheid en meedoen gecontroleerd kan worden als ware het een gewone lessituatie. De leerling kan / mag zijn achtergrond vervagen. Leerlingen die de webcam weigeren aan te zetten worden genoteerd als afwezig in de les aangezien de docent dan geen mogelijkheid heeft om (steekproefsgewijs) te controleren of de leerlingen inderdaad meedoen.
 • Aanwezigheid van leerlingen in Teams wordt bij aanvang van de les geregistreerd in Somtoday. Het is vervolgens niet mogelijk om actieve deelname van leerlingen gedurende elk moment van de les op afstand te monitoren. Wel kan dit steekproefsgewijs gedaan worden door middel van het stellen van vragen aan individuele leerlingen of door de klas te vragen binnen een korte periode via de chat van Teams op een algemene vraag te reageren.
 • Leerlingen die zich misdragen gedurende de les worden hierop aangesproken en gedurende de rest van de les uitgesloten van deelname. De docent meldt dit gedrag bij de co√∂rdinator; deze kan, afhankelijk van de aard en de frequentie van deze meldingen besluiten om leerlingen gedurende een bepaalde periode/ voor meerdere lessen uit te sluiten van deelname aan gestreamde lessen daarnaast kunnen ook aanvullende stafmaatregelen worden opgelegd. Deze leerlingen zullen op eigen gelegenheid de stof door moeten werken, uitgaande van het huiswerk in Somtoday.
 • Toegang tot en deelname aan de gestreamde lessen is beperkt tot leerlingen uit de stamklas/het cluster waar de docent op dat moment les aan geeft. Ouder(s)/verzorger(s) en/of andere gezinsleden worden geacht niet aanwezig te zijn bij en/of deel te nemen aan een gestreamde les.
 • De gestreamde lessen mogen niet opgenomen of gedeeld worden, noch mogen leerlingen anderen toegang tot deze lessen geven.
 • Het huiswerk wordt, zoals gebruikelijk, geplaatst in Somtoday. Hier kunnen ook aantekeningen worden geplaats of kan er doorverwezen worden naar materiaal of opdrachten in Its Learning.
 • Its Learning wordt niet ingezet als alternatief voor een gestreamde les. Alle lessen worden via Teams gestreamd aangeboden.
 • Bovenstaande werkwijze wordt met zowel docenten en ondersteunend personeel van het Sint-Janscollege alsmede met ouders en leerlingen gecommuniceerd en geldt voor alle geledingen in de school.