Q&A Covid-19 

 

Middels onderstaand overzicht proberen we antwoord te geven op veel vragen die we van ouders en leerlingen krijgen met betrekking tot onze richtlijnen en werkwijze rondom het coronavirus. U kunt hier de actuele coronabeslisboom raadplegen. 

 

Mijn kind heeft (neus)verkoudheidsklachten, hoesten, kortademigheid/benauwdheid, plotseling verlies van geur/smaak of koorts. Wat moet ik doen?

Bij (neus)verkoudheid, kortademigheid/benauwdheid, hoesten, keelpijn, plotseling verlies van geur of smaak en/of koorts ( 38 graden of meer) vragen we u dringend om uw kind ziek te melden en geven we u het dringende advies om een coronatest aan te vragen. Dit kunt u telefonisch doen via 0800-1202.

Het is ook mogelijk om online een afspraak in te plannen via: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/afspraak-maken

 

Mijn kind zit in de les met verkoudheidsklachten. Wat doet school in dat geval?

Wanneer een leerling overduidelijk lichte klachten heeft, of gedurende de schooldag lichte klachten ontwikkelt, en er geen recente negatieve test is afgenomen, zal de leerling door de vakdocent naar het zorglokaal gestuurd worden.

De medewerker van het zorglokaal zal contact opnemen met ouders, zodat het kind ziek naar huis kan. We vragen ouders dringend om hun kind thuis te houden wanneer hij/zij (lichte) klachten heeft.

 

Mijn kind heeft klachten, maar is negatief getest. Mag mijn kind naar school?

Wanneer bij uw kind een recente negatieve Covid-19-test is afgenomen, maar uw kind heeft nog steeds (lichte) klachten, dan kan uw kind gewoon naar school.

 

Hoe lang moet een leerling in thuisisolatie wanneer hij/zij wel klachten heeft maar nog niet getest is?

Een leerling (en/of gezinslid) wordt dringend geadviseerd om in thuisisolatie te blijven totdat hij/zij 24 uur klachtenvrij is of een coronatest met een negatieve uitslag heeft.

 

Hoe lang moet een leerling in thuisisolatie wanneer hij/zij geen klachten heeft maar wel positief getest is op Covid-19?

Een leerling die na een positieve test klachtenvrij is, mag uit thuisisolatie 72 uur (3 dagen) vanaf de testafname. Als zich binnen de 72 uur na testafname klachten ontwikkelen, dan blijft de thuisisolatie in stand, tot 10 dagen.

 

Hoe lang moet een leerling in thuisisolatie wanneer hij/zij nog klachten heeft en reeds eerder positief getest is op Covid-19?

Een leerling die na een positieve test niet klachtenvrij is, mag pas uit thuisisolatie nadat diegene 24 uur geen klachten meer heeft gehad en het minimaal 7 dagen geleden is dat diegene ziek werd.

 

Een leerling in de klas van mijn kind is positief getest. Moet mijn kind thuisblijven of moet er een test afgenomen worden?

De GGD doet bron- en contactonderzoek. Alle leerlingen die intensief contact hebben gehad met de besmette leerling worden door de GGD gecontacteerd. Met deze leerlingen maakt de GGD afspraken over evt. thuisisolatie en/of het afnemen van een coronatest. Is uw kind niet benaderd door de GGD, dan kan uw kind gewoon naar school. Ontwikkelt uw kind klachten, dan vragen we u om uw kind af te melden en een test te laten afnemen. Alle ouders van leerlingen uit een klas waarin een besmetting heeft plaatsgevonden krijgen via school een aparte brief met informatie van de GGD over hoe te handelen.

 

Er zijn meerdere leerlingen op school besmet. Waarom sluit de school niet?

School volgt om te beginnen de adviezen van het RIVM en de GGD. In veel gevallen is het aantal leerlingen dat intensief contact heeft gehad met een besmette leerling beperkt, waardoor alleen deze leerlingen door de GGD gevraagd worden om in thuisisolatie te gaan. Voor alle overige leerlingen kan het onderwijs op school regulier en op veilige wijze doorgang vinden.

 

Wat moet een school doen bij een besmetting?

Wanneer school door ouders van een leerling en/of de GGD geïnformeerd wordt over een besmetting met Covid-19 volgt school de aanwijzingen op van de GGD. Normaal gesproken worden leerlingen, ouders en personeelsleden van school geïnformeerd over de besmetting. De GGD voert een bron- en contactonderzoek uit en neemt contact op met leerlingen die intensief contact hebben gehad met de besmette leerling. School heeft geen inzicht in wie er wel en niet gebeld gaat worden. We hebben wel contact met de GGD, maar we ontvangen niet specifiek de namen van leerlingen die op advies van de GGD in thuisisolatie moeten.

 

Is het dragen van een mondkapje op school verplicht?

Op Rijksoverheid.nl staat bij de extra maatregelen: in het voortgezet onderwijs (vo), mbo en hoger onderwijs (ho) draagt iedereen een mondkapje buiten de les.

Het dragen van het mondkapje is met onmiddellijke ingang en tot nader bericht verplicht op alle LVO-scholen, en dus ook op Sint-Jan. Buiten de lessen dragen leerlingen en personeelsleden dus voortaan in gangen, het OLC en de overblijfruimtes een mondkapje. Leerlingen die een zitplaats gevonden hebben, mogen het mondkapje afdoen. Collega’s zullen leerlingen die geen mondkapje dragen daarop aanspreken.

 

Zijn er mondkapjes te koop op school?

Heeft een leerling geen mondkapje bij zich, dan zijn mondkapjes voor 50 cent per stuk te koop bij de administratie.

 

Wat gebeurt er wanneer een leerling geen mondkapje draagt?

Heeft een leerling meerdere keren geen mondkapje op of weigert hij/zij een mondkapje te dragen, dan sturen we de betreffende leerling naar huis.

 

Mijn kind heeft klachten en wordt getest. Moet ik mijn kind dagelijks afmelden?

Wanneer er een afnamedatum voor een coronatest bekend is, dan kunt u ons hierover informeren. Leerlingen hoeven dan niet dagelijks, maar tot en met een dag na de test, te worden afgemeld.

 

Een gezinslid (ouder, broer of zus) van mijn kind heeft klachten. Moet mijn kind thuisblijven of kan hij/zij naar school?

Wanneer het gezinslid dat klachten heeft geen koorts heeft, dan mag uw kind naar school. Heeft het gezinslid klachten met koorts, dan dient uw kind thuis te blijven. 

 

Een gezinslid (ouder, broer of zus) van mijn kind is positief getest. Moet mijn kind thuisblijven of kan hij/zij naar school?

Wanneer een gezinslid positief getest is dan dient uw kind thuis te blijven. Mogelijk kan uw kind dan wel deelnemen aan afstandsonderwijs. We adviseren u de adviezen van de GGD rondom thuisisolatie en testen op te volgen. De GGD geeft aan op welk moment uw kind wel weer naar school mag.

 

Ik wil graag een afspraak voor een persoonlijk gesprek op school. Kan dat?

We communiceren voorlopig zoveel mogelijk op afstand. U kunt docenten, mentoren en teamleiders bij voorkeur telefonisch of per mail bereiken. De contactgegevens van personeelsleden van school treft u aan in de (digitale) schoolgids.

 

Mijn kind hoort tot een risicogroep of heeft een gezinslid dat tot een risicogroep behoort. Moet hij/zij naar school?

Als leerlingen volgens het RIVM behoren tot een risicogroep, of gezinsleden hebben die tot een risicogroep behoren, dan kunnen leerlingen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs. We vragen ouders in dat geval contact op te nemen met de coördinator en/of teamleider van hun kind. Bij twijfel over het wel of niet veilig naar school toe kunnen gaan, is het advies aan ouders om contact op te nemen met de behandelend arts of met de jeugdgezondheidszorgorganisatie (jeugdarts of jeugdverpleegkundige) die aan de school verbonden is en deze situatie te bespreken met de coördinator/teamleider. Meer informatie over risicogroepen treft u aan op de website van het RIVM: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/risicogroepen

 

Welke richtlijnen zijn op school van toepassing?

Zoals voor de hele samenleving, blijven de algemene richtlijnen van het RIVM ook voor scholen van toepassing. Dat betekent:

  • Volwassenen houden altijd 1,5 meter afstand tot elkaar;
  • Iedereen wast vaak de handen;
  • Bij klachten blijf je thuis en laat je je testen;
  • Iedereen werkt na lestijd zoveel mogelijk thuis;
  • Nies of hoest in je elleboog;
  • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze na gebruik weg;
  • Alle gebruikers en bezoekers van ons schoolgebouw dragen een mondkapje in gangen, overblijfruimtes en het OLC. In lokalen, het OLC en de overblijfruimtes mogen de mondkapjes af wanneer leerlingen en/of personeelsleden een zitplaats hebben ingenomen.

 

We zijn op vakantie geweest in een gebied dat oranje of rood is. Wat moet ik doen?

Het wordt iedereen afgeraden om op vakantie te gaan in landen met een oranje reisadvies en voor rode landen geldt een negatief reisadvies. De tien dagen thuisquarantaine die geldt na een verblijf in een land met een oranje of rood reisadvies vanwege het coronavirus richt zich op ouders/verzorgers, docenten en onderwijspersoneel en kinderen van boven de 12 jaar. Zij dienen thuis te blijven en kunnen daarom niet op school of het schoolterrein komen.

 

Wanneer wordt de afwezigheid van mijn kind als ongeoorloofd verzuim gezien?

Het uitgangspunt is dat alle leerlingen fysiek onderwijs volgen op school. Er is sprake van ongeoorloofd verzuim als de leerling niet deelneemt aan het onderwijsprogramma op school of aan het als alternatief aangeboden afstandsonderwijs, zonder geldige reden. Voor het onderwijsprogramma dat op school plaatsvindt heeft de school de verplichting om ongeoorloofd verzuim te melden bij de leerplichtambtenaar.

 

Wordt ziekteverzuim of afwezigheid wegens quarantaine geregistreerd?

Wanneer een leerling ziek gemeld wordt, is er sprake van ziekteverzuim. Leerlingen die in thuisquarantaine gaan, worden ook geregistreerd in ons leerlingvolgsysteem Somtoday. In beide gevallen wordt niet geregistreerd wat de aard van de ziekte of de reden voor quarantaine is. Zowel ziekteverzuim als thuisquarantaine worden op verzoek gedeeld met bureau Voortijdig SchoolVerlaten Parkstad. We hebben ouders en verzorgers hierover in een eerdere mail geïnformeerd.

 

Mijn kind kan afstandsonderwijs volgen. Hoe kan mijn kind van thuis uit de les volgen?

Alle docenten streamen hun lessen wanneer een leerling in de klas wegens thuisisolatie afwezig is. Leerlingen vinden de link voor deelname aan de les terug in hun Outlookagenda of de agenda van Teams.

 

Wat mag mijn kind verwachten van een gestreamde les?

Tijdens een gestreamde les zet de docent in elk geval zijn microfoon aan en wordt, bij het behandelen van aantekeningen, het bureaublad gedeeld, zodat uw kind van thuis uit de les kan volgen. Veel docenten zetten daarnaast de webcam aan, zodat uw kind de docent ook kan zien. Leerlingen die vragen hebben, kunnen deze per mail stellen aan de vakdocent.

 

Zijn er gedragsregels rondom het streamen van lessen?

Om het streamen op een goede wijze te laten verlopen willen we, mede in het kader van de richtlijnen AVG (privacy), de volgende gedragsregels afspreken met ouders en leerlingen:

· Er mogen door ouders of leerlingen geen beeld- en geluidopnames gemaakt en/of gedeeld worden van de gestreamde lessen.

· De reguliere regels van school gelden ook bij afstandsonderwijs.

· Alleen de leerling is, wanneer de webcam aangaat, in beeld. Ouders of overige huisgenoten hoeven de les per slot van rekening niet te volgen en zijn daarom ook niet in beeld.

· De link die docenten versturen via de Outlookagenda van de leerling om deel te nemen aan de videoles is vertrouwelijk en mag door de leerling en/of de ouder niet gedeeld worden.

· Docenten geven hun les fysiek aan de leerlingen die in het klaslokaal aanwezig zijn. De gestreamde les omvat alleen een registratie van geluid en/of beeld, maar er hoeft geen interactie plaats te vinden via bijv. de chat in Teams met leerlingen die op afstand onderwijs volgen. Leerlingen die van thuis uit vragen hebben, kunnen de vakdocenten deze vraag per mail stellen.

 

Mag de schoolkantine weer open?

De schoolkantine is voorlopig gesloten. Buiten examenleerlingen zijn er momenteel geen andere leerlingen op school tijdens de grote pauze. 

 

Moeten leerlingen telkens hun werkplek schoonmaken aan het begin van elke les?

Nu de anderhalvemeter-maatregel tussen leerlingen onderling wordt losgelaten is het schoonmaken van tafels en stoelen door leerlingen komen te vervallen. Voor de werkplekken van leraren geldt de schoonmaak wel bij binnenkomst en op het moment dat zij van werkplek wisselen.

 

Wordt er op school voldoende geventileerd?

Alle lokalen, gangen en andere ruimtes worden aanhoudend gelucht. Ramen en deuren staan tijdens lessen en pauzes open en de hieruit voortkomende luchtstroom zorgt op deze wijze voor voldoende ventilatie en luchtverversing.

 

Hoe zorgt school voor een werkbaar binnenklimaat?

Met de koude wintermaanden voor de boeg is er extra aandacht voor de verwarming van lokalen en gangen. Onze verwarmingen staan de hele dag, ook in het weekend en 's nachts, aan. Doordat er voldoende geventileerd moet worden, staan deuren en bovenlichten/klapramen en/of dauerlüftung gedurende (een deel van) de les open. We adviseren leerlingen om zich extra warm te kleden op koude winterdagen.

 

Met wie kan ik contact opnemen wanneer ik vragen heb over deze Q&A of over de richtlijnen omtrent corona?

U kunt contact opnemen met de coördinator en/of teamleider van uw kind of met de heer Y. Heynen. Hij is onze contactpersoon richting de GGD. U kunt de heer Heynen telefonisch bereiken via 045-5218666 of per mail via y.heynen@stichtinglvo.nl

 

Waar kan ik meer informatie vinden over corona en voortgezet onderwijs?

Alle scholen voor voortgezet onderwijs in Nederland krijgen via de VO-raad adviezen en handreikingen omtrent onderwijs in coronatijd. U kunt de website van de VO-raad raadplegen via https://www.vo-raad.nl/themas/corona

Ook de rijksoverheid heeft een internetpagina met vragen en antwoorden op veelgestelde vragen. De website van de rijksoverheid is bereikbaar via https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs