Aangescherpte maatregelen

Naar aanleiding van de persconferentie van dinsdag 12 januari 2021 willen we u middels deze brief informeren over de gevolgen van de aangescherpte maatregelen op ons onderwijs.

De regering kondigde een verlenging aan van de harde lockdown aan om verdere verspreiding van het coronavirus in te dammen. Dit betekent dat onze school gesloten blijft voor niet-examenleerlingen. Wanneer er tussentijds geen aanvullende maatregelen komen, is school vanaf 9 februari 2021 weer open.

Ouders en leerlingen van examenkandidaten informeren we via een aparte brief over de gevolgen van deze aangescherpte maatregelen.

Inhaaltoetsen niet-examenleerlingen

Voor niet-examenleerlingen die tijdens de proefwerkweek Kerst afwezig waren, stonden er voor de komende week inhaaltoetsen gepland. De toetsen die gepland stonden voor 18 januari zullen verplaatst worden naar 27 januari (met uitloop naar 28 januari), de coördinator van uw zoon/dochter zal u laten weten welke toets wanneer ingepland wordt en vlak voor de afname zal er een uitnodiging voor een Teams-vergadering in de Outlookagenda van de leerlingen staan.

Tijdens de afname van deze inhaaltoetsen vervallen voor deze leerlingen de lessen die op dat moment ingepland staan.

Afname zal digitaal plaatsvinden via Exam.net, het toezicht vindt plaats via Teams; de leerlingen dienen voor een goede afname dus over twee devices te beschikken, bijvoorbeeld een smartphone voor Teams en een laptop/desktop voor Exam.net.

Online lessen

Op 4 januari 2021 zijn we gestart met online onderwijs en online activiteiten. Deze online lessen en activiteiten bieden we aan via Microsoft Teams waarbij alle lessen gegeven zullen worden volgens het geldende rooster. We hebben afgelopen maart,

bij de eerste lockdown, veel goede ervaringen opgedaan met het aanbieden van online lessen en we zullen daardoor met ingang van maandag 4 januari elke les te streamen. Leerlingen treffen de uitnodigingen voor deze lessen aan in hun Outlook-agenda en/of in de agenda in Microsoft Teams.

Verder blijven we Somtoday gebruiken om huiswerk in te vermelden en It’s Learning voor het delen van opdrachten, aantekeningen et cetera.

Om onderwijs op afstand zo goed mogelijk vorm te geven hebben we een werkwijze opgesteld. Deze treft u hier aan. We vragen ouders en leerlingen om de werkwijze goed door te nemen en zich te houden aan de afspraken.

Samen zorgen we er op deze wijze voor dat de uitvoering van ons onderwijs en de kwaliteit van de lessen gewaarborgd blijven.

Device

Zou uw kind niet beschikken over een device waarmee het volgen van afstandsonderwijs mogelijk is dan bestaat de mogelijkheid om, zolang de voorraad strekt en voor de duur van het afstandsonderwijs, gebruik te maken van een tablet van school. Zou uw kind een device van school willen lenen dan kunt u contact opnemen met onze afdeling ICT via ict@sintjan-lvo.nl

Daarnaast biedt stichting Leergeld bepaalde leerlingen een laptop aan. Meer informatie over de vergoedingen die Stichting Leergeld aanbiedt treft u aan via https://bit.ly/3gLENaa

Bereikbaarheid school

Onze school is in elk geval tot en met 9 februari 2021 gesloten voor fysiek onderwijs. Wel blijft school gedurende deze periode telefonisch en per mail bereikbaar. De oproep van het kabinet om zoveel mogelijk thuis te werken heeft ook invloed op de bezetting van onze administratie en de aanwezigheid van directieleden, coördinatoren, mentoren en docenten op school. We vragen ouders en leerlingen daarom om bij vragen zoveel mogelijk gebruik te maken van de mail.

Mocht uw kind, wegens ziekte, niet in staat zijn om thuisonderwijs te volgen dan vragen we u vriendelijk om dit dagelijks tussen 08.00 en 09.00 uur telefonisch door te geven aan onze administratie. De administratie is bereikbaar via 045-5218666.

Voor vragen over de invulling van het digitale onderwijs kunnen ouders en leerlingen terecht bij de leerlingcoördinator van de betreffende afdeling of bij hun mentor. We vragen ouders en leerlingen hiervoor ook de mail te gebruiken.

School is gedurende de lockdown in elk geval op werkdagen tussen 08.00 en 16.00 uur telefonisch bereikbaar voor dringende vragen.

Contact

Mocht u naar aanleiding van deze brief verdere vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met de leerlingcoördinator of teamleider van uw kind of met de heer Y. Heynen. Dit kan telefonisch op 045-5218666 of per mail via y.heynen@stichtinglvo.nl.

We begrijpen dat deze lockdown veel invloed heeft op onze leerlingen. We trachten hier als school zo goed mogelijk op in te spelen, niet alleen door het verzorgen van zo goed mogelijk afstandsonderwijs, maar ook door bereikbaar te blijven voor leerlingen en ouders met vragen en zorgen. We doen ons uiterste best om te voorkomen dat er door deze lockdown achterstanden ontstaan. We vragen van leerlingen, ouders en al onze medewerkers om zich hier maximaal voor in te zetten.