Hervatten fysiek onderwijs aan niet-examenkandidaten

Vanaf maandag 1 maart krijgen ook niet-examenleerlingen weer gedeeltelijk les op school. Dit heeft gevolgen voor de wijze waarop wij ons onderwijs op school gaan organiseren. We maken daarom afspraken over de momenten waarop leerlingen op school aanwezig zijn en momenten waarop leerlingen van thuis uit online onderwijs volgen via Teams. Het streamen van lessen zal dus, ook bij de gedeeltelijke heropening van school, nodig blijven.

Deze afspraken hebben we op 25 februari per brief aan alle ouders en leerlingen verstuurd. Deze brief is hier terug te vinden.

Segmenten niet-examenleerlingen

Het RIVM maakt het mogelijk om binnen het voortgezet onderwijs met koppels te gaan werken. Dit betekent dat twee leerlingen, die min of meer hetzelfde vakkenpakket of rooster hebben, samen optrekken en geen 1,5 meter afstand tot elkaar hoeven te houden. Als koppel is deze afstand wel vereist tot andere (koppels van) leerlingen. We willen alle leerlingen dringend vragen om, buiten de medeleerling waarmee ze een koppel vormen, altijd 1,5 meter afstand te houden van medeleerlingen en personeelsleden van school.

  • Als gevolg hiervan kunnen we onderbouwklassen verdelen in twee segmenten waarbij een segment maximaal acht koppels, dus 16 leerlingen, bevat.
  • Voor de clusters in de bovenbouw is het helaas niet mogelijk om met twee segmenten te werken waardoor bovenbouwleerlingen (met uitzondering van de examenkandidaten) in drie segmenten naar school zullen komen.

Rooster

Leerlingen treffen het juiste rooster aan in Zermelo. Hier staat, daar wanneer een les van thuis uit gevolgd moet worden, een camera bij het betreffende lesuur. Wanneer er geen camera bij de les staat dan volgt de leerling de les fysiek op school. In Somtoday staat, bij gebruik van de app, achter de lessen die een leerling op school moet volgen het vaklokaal genoemd. Wanneer er ‘online’ staat wil dit zeggen dat de leerling de betreffende les via Teams moet volgen. 

Vaste lokalen

Om het aantal loopbewegingen op school tot een absoluut minimum te beperken zullen onderbouwklassen vanaf maandag 1 maart weer les krijgen in een vast lokaal. Het gevolg hiervan is dat docenten moeten verplaatsen. De keuze voor een vast lokaal veroorzaakt de minste contacten op de gangen. Leerlingen die wel moeten verplaatsen vragen we om uiterst rechts te houden in de gang en achter elkaar te lopen. De overheid begrijpt dat in het voortgezet onderwijs in de gangen 1,5 meter afstand houden niet altijd mogelijk is. Op deze momenten geldt er dus een uitzondering op de 1.5 meter afstand die leerlingen moeten houden ten opzichte van elkaar. Op momenten waarop leerlingen niet zitten in een klaslokaal dragen zij, maar ook alle andere gebruikers van het gebouw, altijd een mondkapje.

Indeling lokalen

We hebben in de lokalen steeds dezelfde opstelling gekozen waardoor ze bruikbaar zijn voor zowel onderbouw als bovenbouw. In de lokalen staan er stickers op de bankjes waar leerlingen mogen gaan zitten. In een enkel lokaal zitten zowel onderbouw- als bovenbouwleerlingen. Hier dienen bovenbouwleerlingen onderling steeds minimaal één tafel tussenruimte ten opzichte van klasgenoten te houden.

Wisseltijden

Om het wisselen van docenten en leerlingen tussen lokalen veilig te laten plaatsvinden, spreken we af dat docenten de laatste vijf minuten van de les mogen gebruiken om te verplaatsen. Voor leerlingen gelden de reguliere wisseltijden. Vanaf maandag 1 maart hanteren we verder weer de reguliere lestijden van 50 minuten. Deze reguliere lestijden zijn terug te vinden in de schoolgids via https://bit.ly/3qT2sK7

Pauzeren

De overblijfruimtes blijven vanaf 1 maart gesloten voor leerlingen. In de kleine pauze tussen het 2e en 3e lesuur en tussen het 6e en 7e lesuur blijven leerlingen over in het lokaal waar ze het uur voorafgaand aan de pauze les hebben. Tijdens het pauzeren mogen leerlingen vanzelfsprekend wel eten en drinken in het lokaal. De catering op school blijft gesloten. Ook dit moet het aantal contacten buiten het lokaal beperken.

Na het 4e lesuur krijgen de leerlingen die ’s morgens lessen hebben gevolgd, tot 12.20 uur de tijd om het schoolterrein te verlaten. Vanaf 12.25 uur kunnen de leerlingen die in de middag lessen volgen het schoolterrein op. Ook hier weer met als doel om het aantal contacten tot een minimum te beperkten. Leerlingen die ’s morgens op school zijn verwachten we ’s middags in de online les en omgekeerd. Het valt niet uit te sluiten dat een tijdspanne van 25 minuten voor een enkeling te kort is om tijdig aanwezig te zijn. We geven dan de voorkeur eraan dat leerlingen maximaal aanwezig zijn bij de fysieke lessen en evt. eerder afsluiten of later aansluiten bij de online lessen.

KWT-vak

Met ingang van maandag 1 maart zal KWT-vak voor niet-examenleerlingen weer worden opgestart. Maximaal 10 onderbouw en 20 bovenbouwleerlingen kunnen per KWT-vakuur inschrijven en de inschrijving zal plaatsvinden op vrijwillige basis. Deelname kan alleen fysiek, KWT wordt niet als online variant aangeboden. KWT-stil en KWT-plus zullen, met uitzondering van KWT leren-leren, voorlopig niet worden aangeboden.

Aanwezigheid

Bij (verkoudheids)klachten, hoesten, klachten aan de luchtwegen, koorts of ziekte vragen we u uw kind thuis te houden. Het RIVM en de GGD adviseren personen met klachten om een Covid19-test te laten afnemen. We verzoeken u de uitslag van een eventuele test thuis af te wachten en uw kind nog niet naar school te sturen. Is er iemand uit het gezin ziek, heeft een gezinslid in de afgelopen 10 dagen corona gehad of is de leerling door de corona-app aangemerkt als nauw contact van iemand met corona, dan blijft de leerling ook thuis. In dat geval vragen we u om ’s morgens tussen 08.00 en 08.30 uur telefonisch contact op te nemen met school zodat we weten dat uw kind niet naar school komt.

Graag verwijzen we u voor verdere informatie naar de bijgewerkte beslisboom op de website van school.

Risicogroep

Behoort uw kind tot een risicogroep? Of zijn er mensen in de directe omgeving van uw kind die tot een risicogroep behoren waardoor het niet raadzaam is om uw kind onderwijs op school te laten volgen? Neemt u dan contact op met de mentor of leerlingcoördinator van uw zoon/dochter. Een overzicht van de mentoren en coördinatoren treft u aan in de digitale schoolgids. Deze schoolgids is te vinden op de website van school via https://bit.ly/3l3hryk

Examenkandidaten

De examenkandidaten blijven, zoals de afgelopen weken het geval was, gewoon klassikaal hun lessen volgen in grote lokalen op school. De overblijfruimte bovenbouw zal, vanaf donderdag 4 maart wanneer de examenkandidaten na schoolexamenperiode 3 hun lessen hervatten, ook gesloten worden. Examenkandidaten blijven tijdens de kleine pauze in het lokaal waar ze het tweede lesuur onderwijs gevolgd hebben en kunnen hun grote pauze buiten doorbrengen op de pauzeplaats. We zullen hier op korte termijn voor een overkapping zorgen zodat leerlingen ook buiten droog kunnen pauzeren.