Hervatting fysiek onderwijs examenleerlingen

Aanstaande vrijdag, 15 januari, hervatten we het fysieke onderwijs aan onze examenleerlingen. We hebben wijzigingen aangebracht in het lokalenrooster en de grootste lokalen in school gereserveerd voor het geven van fysieke lessen. Als gevolg hiervan zullen er met ingang van vrijdag lessen gegeven worden in gymzalen, aula, overblijfruimte-onderbouw, het OLC en, voor kleinere lesgroepen, in de grootste leslokalen van school. Hierdoor is het mogelijk dat ook tijdens de lessen er minimaal 1.5 meter afstand is tussen leerlingen onderling en tussen leerlingen en docent.

Voor alle examenleerlingen is dus alleen het lokalenrooster aangepast. Het lesrooster blijft verder ongewijzigd. Leerlingen kunnen de aanpassingen morgenmiddag zien in hun rooster in Zermelo en Somtoday. Wij hanteren deze werkwijze in ieder geval de komende drie weken; afhankelijk van eventuele nieuwe richtlijnen van de overheid en de vraag of niet-examenkandidaten dan ook weer fysiek onderwijs mogen volgen, kan dan een nieuwe aanpassing plaats vinden.

De KWT-lessen voor de examenklassen vinden deze week geen doorgang, eind deze week hoort u of en zo ja in welke vorm dit vanaf de volgende week wel het geval zal zijn.

(Inhaal)schoolexamens

Voor een aantal vakken staan er de komende dagen schoolexamens gepland. Het betreft hier onder andere het stralingspracticum natuurkunde maar ook practica bij biologie en scheikunde. Het stralingspracticum natuurkunde zal vrijdag doorgang vinden evenals het practicum scheikunde. De practica voor biologie zullen volgende week plaatsvinden. Leerlingen worden hierover door hun vakdocenten biologie nader geïnformeerd.

Bereikbaarheid school

Onze school is in elk geval tot en met 9 februari 2021 gesloten voor fysiek onderwijs aan niet-examenkandidaten. School blijft gedurende deze periode van lockdown telefonisch en per mail bereikbaar. De oproep van het kabinet om zoveel mogelijk thuis te werken heeft ook invloed op de bezetting van onze administratie en de aanwezigheid van directieleden, coördinatoren, mentoren en docenten op school. We vragen ouders en leerlingen daarom om bij vragen zoveel mogelijk gebruik te maken van de mail.

Voor vragen over de invulling van het digitale onderwijs kunnen ouders en leerlingen terecht bij de leerlingcoördinator van de betreffende afdeling of bij hun mentor. We vragen ouders en leerlingen hiervoor ook de mail te gebruiken.

Onze school is gedurende de lockdown in elk geval op werkdagen tussen 08.00 en 16.00 uur telefonisch bereikbaar voor dringende vragen.

Contact

Mocht u naar aanleiding van deze brief verdere vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met de leerlingcoördinator of teamleider van uw kind of met de heer Y. Heynen. Dit kan telefonisch op 045-5218666 of per mail via y.heynen@stichtinglvo.nl.

We begrijpen dat deze lockdown veel invloed heeft op onze leerlingen. We trachten hier als school zo goed mogelijk op in te spelen, niet alleen door het verzorgen van zo goed mogelijk (afstands)onderwijs, maar ook door bereikbaar te blijven voor leerlingen en ouders met vragen en zorgen. We doen ons uiterste best om te voorkomen dat er door deze lockdown achterstanden ontstaan.

We vragen van leerlingen, ouders en al onze medewerkers om zich hier maximaal voor in te zetten. We willen eenieder bij voorbaat danken voor de medewerking

Aanvulling

De aanvullende brief met informatie over het hervatten van onderwijs aan examenkandidaten treft u hier aan.